ITC-HTU by htu.edu.vn

Lưu đồ báo hư hỏng tài sản

Chuyên mục: Thông báo

Quy trình quản lý cơ sở vật chất - Lưu đồ báo hư hỏng tài sản - * BM03-03: Giấy báo hư hỏng/thất lạc tài sản.

 

Lưu đồ báo hư hỏng tài sản
Lưu đồ báo hư hỏng tài sản

 

 

Lượt xem: 1644